Галоўная

 Кнігі
Памяць
Вялута
Палессе
Навасёлкі лунінецкія
Интернат ты наш
Палессе маё Лунінецкае
Заказнікі прыроды
Кажан-Гарадок 500-гадовы
Письма командиров
Гонар і памяць Зямлі Лунінецкай

Клуб Лунінецкая Муза

Назвы зямлi лунiнецкай

Лунінец

Мікашэвічы

Вёскі раёна

Расклад руху аўтобусаў

luninetsm@tut.by
luninetsm@tut.by

Iван Панасюк

Письма командиров

Краязнаўцам у дапамогу. Спісак літаратуры і газетных матэрыялаў аб Лунінеччыне

 1. ”Азбука поэзии. Антология стихов лунинецких поэтов”. Составитель В. Жилко. Лунинец, 1998.
 2. Аркадин Д. “Открытый урок”. Тель-Авив, 2003.
 3. Археалогія і нумізматыка Беларусі. Мн.: БСЭ, 1993.
 4. Балахонов С.Н. “Тропы ведут к дороге”. Пермь, 1991.
 5. Беларуская савецкая энцыклапедыя. Т. 1–12 Мн.: БСЭ,1969–1975.
 6. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. 1941—1945. Энцыклапедыя. Мн.: БСЭ, 1990.
 7. Белорусская ССР. Брестская область. 3-е издание. Доп., пер. Мн.: Беларусь, 1997.
 8. Брэстчына. “Назвы населенных пунктаў паводле легендаў і паданняў”. Складальнік А. Ненадавец. Мн.: Беларусь, 1995.
 9. Вольскі В. “Палессе”. Мн.: Маст. літаратура, 1980.
 10. Громыко Л. “У родных истоков”. Пинск, 2005.
 11. ”Дрэва кахання. Легенды, паданні, сказы”. Мн.: Маст. літаратура, 1980.
 12. Ермаловіч М. “Старажытная Беларусь”. Мн.: Маст. Літаратура, 2001.
 13. Жучкевіч В.А. “Чаму так названа?” Мн., 1969.
 14. Зяньковіч М. “Ордэн на сцягу”. Мн.: Беларусь, 1976.
 15. Ивушкин Н.Б. “За всё в ответе”. М.: Воениздат, 1965.
 16. Іканапіс Заходняга Палесся ХVI-ХIХ стагоддзяў. Мн.: Бел. Навука, 2002.
 17. Калинкович Н.Н. “Лунинец. Историко-экономический очерк”. Мн.: Полымя, 1990.
 18. Калінковіч М.М. “Палескія дні Аляксандра Блока”. Мн.: Маст. Літаратура, 1985.
 19. Калинкович Н.Н., Литвинчук В.А. Лунинец. Мн.: Беларусь, 1981.
 20. Караткевіч. У.С. ”Зямля пад белымі крыламі”. Збор твораў. Т. 8 Кн. 1 Мн.: Маст. Літаратура.1990.
 21. Карлюкевіч А.“Далёкія і блізкія суродзічы”. Мн.: Пейто, 1999.
 22. Клевжиц М.И. “В междуречье Лани и Припяти”. Брест, 2005.
 23. Колосов Л.Л. “Вымершие и умирающие профессии”. Лунинец, 2003.
 24. Корж Е.С. “Вся жизнь — Отчизне”. Мн.: Беларусь, 1984 .
 25. Кудинов П.Н. “Огненным мечом. Записки артиллерийского офицера”. Мн.: Беларусь, 1979.
 26. Кулажанка Л., Мальдзіс А.І., Сачанка С. Літаратурныя мясціны Беларусі: Брэсцкая, Віцебская, Гомельская вобласці. Мн.: Бел. энцыклапедыя, 2000.
 27. Легенды і паданні. Мн.: 1983.
 28. Литвинчук В.А. “Там, за Днепро-Бугом”. Брест, 1992; 2-е издание доп. Брест, 2005.
 29. Лобачевская-Коротышевская А. “Опалённые крылья”. Пинск, 1997.
 30. ”Локомотивное депо Лунинец, 120 лет” (1885—2005). Пинск, 2005.
 31. Лунинетчина — край наш полесский. Справочное издание. Мн.: БЕЛТА, 2004.
 32. Лунинец. План города. Микашевичи. План. Лунинецкий район. Карта. Мн.: Белкартография, 2004.
 33. Люцко А. “Выжить после Чернобыля”. Мн.: Выш. школа, 1990.
 34. Малюгин И.Н. “Полвека в пути”. Брест, 1996.
 35. Материалы районирования западных областей БССР. Мн.: 1940.
 36. Мешечко Е.Н. “Географическое краеведение”. Мн.: УП “Экоперспектива”., 2002.
 37. Михальчук Н.В. “Особо охраняемые территории Брестской области”. Брест, 1997.
 38. Нацистская политика геноцида и “выжженной земли” в Белоруссии 1941–1944 годы. Мн.: Беларусь, 1984.
 39. Несцярук Л. “Замкі, палацы. паркі Берасцейшчыны Х-ХХ стагоддзяў” (гісторыя, стан, перспектывы). Мн.: БЕЛТА, 2002.
 40. Нядзведскі У.І. “Хлопцы з другога корпуса”. Мн., 1964.
 41. “Размова з прысутнымі”. “Уладзіслаў Нядзведскі: старонкі жыцця і творчасці”. Аўтар-складальнік В. Жылко, Лунінец, 2001.
 42. “Палессе. Фотаздымкі з 20–30 гадоў”. Варшава. 1999.
 43. “Палессе, якога мы не ведаем. Фота-этнаграфічная выстаўка”. 1997.
 44. Памятники земли лунинецкой, иллюстрированное издание. Авторы — составители В. Жилко, Л. Сайко. Лунинец: Спектр, 2002.
 45. “Памяць”: гісторыка-дакументальная хроніка Лунінецкага района. Мінск, Беларусь, 1995.
 46. Лунінецкая памяць, дадатак №№ 1,2,3,4, Мінск, Хурсік, 2006–2010.
 47. Панасюк І.А. “Прырода і ахоўваемыя тэрыторыі Лунінецкага раёна”. Лунінец, 2001.
 48. Панасюк Л.К. “Чырвоны сшытак” Лунінецкага раёна. Пінск, 2002.
 49. Панасюк І.А., Панасюк Л.К. Лунінецкі раён: “Чырвоны сшытак”. Прырода і ахоўваемыя тэрыторыі. Мн.: ТАА Граўцоў паблішэр, 2002.
 50. Панасюк І.А. “Велута”. Пінск, 2006.
 51. Iwan Panassjuk “Stadt und Kreis Luninez“. Schenefeld, BRD 2001.
 52. Панасюк І.А., Панасюк Л.К., Яраховіч У.І. “Палессе маё Лунінецкае”. Пінск, 2007.
 53. Пархута Я.С. “Зямля бацькоў нашых”. Мн., Полымя, 1988.
 54. Пархута Я.С. “Жальба жытняга коласа”. Мн., 1993.
 55. Лабачэўская В. Аўтар-складальнік. “Повязь часоў — беларускі ручнік”. Мінск, Беларусь, 2002.
 56. ”Полесский этнолингвистический сборник”: Материалы и исследования. М. Наука., 1983.
 57. Прорвич С. “Любили отцы наши Бога”. Подготовил Тумилович В.Н. Мн.: Бел. Экзархат, 2004.
 58. Революционный авангард трудящейся молодёжи западной Белорусии. Мн., 1978.
 59. Родная моя Лунинетчина. Справочно-информационное издание. Мн.: БЕЛТА, 2005.
 60. Самуйлик Я.Р. “Некаторыя асаблівасці гаворак Выганаўскага Палесся. Беларуская лінгвістыка”. Вып. 32. Мн., 1987.
 61. Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. Мн., БСЭ, 1990.
 62. Семенченко А.В., Авраменко Н.М. “Полесская опытная станция мелиоративного земледелия и луговодства (60 лет со дня образования РУП “Полесская опытная станция мелиоративного земледелия и луговодства” НАН Беларуси). Пинск, 2006.
 63. Сербаў І. “Вічынскія паляне”. Матэрыяльная культура. Этнаграфічны нарыс Беларускага Палесся. Мн.: Бел. фонд культуры, 2005.
 64. Тумилович В.Н. “Возрождение забытого имени… Жизнь и деятельнсть Софьи Прорвич (1860—1937), православной писательницы”. Лунинец, 2001.
 65. Туміловіч В.М. “Тапаніміка Кажан-Гарадка і яго зямель”. Лунінец, 2001.
 66. Туміловіч В.М. “З фальклорных крыніц Кажан-Гарадка”. Лунінец–Брэст, 2003.
 67. Туміловіч В.М. “Кажан-Гарадок 500 гадовы. Гістарычныя даследванні”. Лунінец, 2005.
 68. Федорук А.Т. “Старинные усадьбы Берестейщины”. Мн., Бел. энциклопедия, 2004.
 69. Чантурия В.А. “Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии”. Мн.: Полымя, 1985.
 70. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 1–6 Мн. Бел. энцыклапедыя 1994—2000.
 71. Энцыклапедыя літартуры і мастацтва Беларусі. Т. 1—5, Мн.: БСЭ, 1984—1987.
 72. Энцыклапедыя прыроды Беларусі. Т. 1—5, Мн.: БСЭ, 1983—1986.
 73. Этнаграфія Беларусі. Энцыклапед. Мн.: БСЭ, 1989.
 74. Альманахі: “Голоса лунинетчины №№ 1—14. ”Лунинец, 1996—2005.
 75. “Загароддзе-2”. Минск, 2000.
 76. “Каштоўнасці мінуўшчыны”. № 6 и № 8. Мінск, 2003, 2005.
 77. “Лунинецкая муза” № 1 — № 32. Лунинец 2000—2011.
 78. “Лунінецкі сшытак” № 1 — № 12. Лунінец 2002—2011.

  Газеты:

 79. “Информ-Прогулка”
 80. “Лунінецкія навіны”.

  Кнігі:

 81. “Беларускі Пецярбург”. Мікалаеў Мікалай Віктаравіч (жыве і працуе у Санкт-Пецярбурзе, родам з-пад Пружан). Санкт-Пецярбург, 2009.
 82. “Палескі архіў”, Вячаслаў Вярэніч, Э.Д. 692 старонкі. 2010.
 83. “Храмы и монастыри в Белоруси ХIХ века в составе российской империи“, Слюнькова Инесса Николаевна, Москва, 2010 г., есть один экземпляр в Пинской городской библиотеке, в отделе «Краеведение».
Количество административно-территориальных и территориальных едениц
Столиц1
Областей6
Районов118
Внутригородских районов24
Городов111
Городов областного подчинения12
Городов районного подчинения99
Сельсоветов (в том числе и поссоветов)1339
Посёлков городского типа93
Городских посёлков86
Рабочих посёлков6
Курортных посёлков1
Сельских населённых пунктов23471
Агрогородков918
Посёлков1210
Деревень20440
Сёл 2
Хуторов867
Иных сельских населённых пунктов34

Территория специального режима использования
Заповедников2
Национальных парков4
Заказников550
Памятников природы644
Историко-культурных ценностей419
Свободных экономических зон4
По состоянию на 1.12.2010 года

Список элементов улично-дорожной сети г. Лунинца на 2010 год

Площади

Ленина
Привокзальная

УлицыПереулки
17 Сентября
50 лет октября
8 марта
9 Мая
Александра Невского
Артюховича
Баженовой
Белинского
Белорусская
Березина
Берёзовая
Блока
Богданова
Богушевича
Бохоново
Брестская
Вересковая
Виленская
Винокурова
Вишнёвая
Вокзальная
Восточная
Высокая
Гагарина
Гастелло
Герцена
Гоголя
Гомельская
Городецкого
Гражданская
Давыдова
Дзержинского
Доватора
Есенина
Железнодорожная
1-я Железнодорожная   
Мозырская
Молодёжная
Московская
Мостовая
Новая
Окружная
Октябрьская
Островского
Пантелеева
Паньковой
Парковая
Паровозная
Партизанская
Первомайская
1-я Первомайская
2-я Первомайская
Песчаная
Петруся Бровки
Пинская
Пионерская
Пирогова
Пнище
Победы
Полесская
Привокзальная
Приозёрная
Припятская
Промышленная
Пушкинская
Пятяри
Революционная
Ровенская
Рябиновая
Савицкого
Садовая
Светлая
Северная
Сельская
Сенная
Смоленская
Советская
Солнечная
Спокойная
Строителей
Суворова
Сухого
Таганова
Тихая
Толстого
Трошина
Тургенева
Фабричная
Франциска Скорины
Фрунзе
Цветочная
Чапаева
Чернышевского
Черняховского
Чехова
Ширмы
Шмыглова
Энергетиков
Юбилейная
Южная
Юности
Якуба Колоса
Янки Купалы
Александра Невского
Березинский
Березинский 1-й
Березинский 2-й
Богданова
Больничный
Бригадный
Восточный
Высокий
Гоголя
Гомельский
Доватора
Железнодорожный
Залесский
Зелёный
Зои Космодемьянской
Клубный
Колхозный
Комсомольский
Короткий
Крайний
Леговский
Лесной
Липовый
Ломоносова
Луговой
Максима Горького
Малый
Минский
Мозырский
Мокрый
Московский
Огородный
Петрушевского
Пирогова
Победы
Полевой
Пролетарский
Пятяри
Ровенский
Рынковый
Садовый
1-й Садовый
Северный
Смоленский
Сухой
Тихий
Трошина
Узкий
Храмовый
Чапаева
Чехова
Школьный
Шоссейный
Юбилейный
Южный
Юности

Назад | Далей