Памяць
Гісторыка-дакументальная хроніка Лунінецкага раёна

Ад часоў першабытных — 1917. | 1917 — 1941. | 1941 — 1945. | 1945 — да нашых дзён.

Камсамол у тыле ворага

У ліпені 1941 г. Пінскім абкомам ЛКСМБ для работы ў тыле ворага быў накіраваны сакратаром Лунінецкага падпольнага райкама камсамола Іван Аляксеевіч Буйніцкі. У жніўні 1941 г. ён загінуў.

З пачатку акупацыі пачалі дзейнічаць мясцовыя маладзёжныя ячэйкі. У склад Чэрабасаўскай падпольнай камсамольскай арганізацыі ўваходзілі 14 чалавек, у тым ліку Мікалай Антановіч, Аляксандр Кубасаў, Мікалай Крашчук, Аляксандр Дунец (сакратар), Раман Кужбар, Даніла Перасункін. Потым да яе далучылася група камсамольцаў-падпольшчыкаў з Сінкевіч — Міхаіл Клеўжыц (сакратар), Павел Гарагляд, Уладзімір Яроцкі. У ліпені 1942 г. у радах камсамольскага падполля дзейнічалі Адам Машчыц, Васіль Губіч, Андрэй Шпонька, Васіль Кіслюк, браты Пятровы — Сцяпан і Дзмітрый, Іван Шпонька, Мікалай Кулакевіч... Пазней некаторыя з іх былі расстраляны фашыстамі, частка загінула пры баявых дзеяннях у партызанскіх атрадах ці ў Чырвонай Арміі, некаторым пашчасціла дажыць да Перамогі.

Падпольшчыкі дзейнічалі і ў іншых мясцінах. У кнізе "У адзіным страі" (Мн., Беларусь, 1970) адзначаецца, што лунінецкі чыгуначнік Раман Евянціцкі з розных крыніц здабываў каштоўныя даныя аб войсках, якія дыслацыраваліся ў горадзе, а Аляксандр Дамброўскі і Сяргей Алізаровіч паведамлялі аб колькасці самалётаў на аэрадроме.

Патрыятычны рух моладзі Лунінеччыны ўзначаліў адноўлены ў кастрычніку 1942 г. падпольны райкам камсамола, сакратаром якога быў зацверджаны Аляксандр Іванавіч Кубасаў (адначасова ён з'яўляўся начальнікам штаба партызанскай брыгады імя Кірава).

Сакратаром па прапагандзе быў М.М. Сулкоўскі (з 1.11.1943 г.), членамі: А.А. Світцоў (з кастрычніка 1942 г.), П.М. Тараўкоў (з кастрычніка 1942 г.), А.П. Дунец, Н.К. Федзюшова (абое з лістапада 1943 г.), А.А. Жук (з 1.11.1943 г. да гібелі 6.12.1943г.).

Вадзім Жылко
Зуспамінаў былога члена падпольнага райкама камсамола Пятра Мітрафанавіча Тараўкова:

"Спачатку ў партызан была адна камсамольская арганізацыя — у атрадзе імя Кірава, яна налічвала каля 40 чалавек. А потым, калі ўтварылася брыгада, у складзе якой было тры атрады, то ў кожным з іх утварылася і камсамольская арганізацыя. Парадак прыёму быў такі ж, як і ў мірны час. Спачатку разглядалі заявы аб прыёме на сходзе, а потым рашэнне зацвярджалася падпольным райкамам ЛКСМБ. Галоўнае, вядома, не ў форме. Прымалі найбольш адважных, правераных у баях маладых хлопцаў і дзяўчат".

З кнігі "Комсомол Белоруссии в Великой Отечественной войне" (Мн., Беларусь, 1988):

"Док. 30. Из докладной записки: "В Лунинецком районе — 64 человека в подпольных организациях члены ВЛКСМ. Прим.: В Лунинецком районе в подпольных организациях участвуют молодые патриоты, не состоящие в рядах ВЛКСМ.

Лунинецкий подпольный комитет (секретарь тов. Кубасов и член РК Свитцов) обработал казачью сотню которая с оружием в руках перешла на сторону партизан. Комсомольцы при обработке этого гарнизона проявили смелость и отвагу.

Группа Цаликова подорвала два железнодорожных моста на линии Лунинец — Барановичи. Комроты Руфеев В.Ф. с несколькими бойцами проник в местечко Лахва и уничтожил полицейский патруль.

Собрание с молодежью (Лахва, Бостынь, Велута, Лунинец).

В Синкевичах, Лунинце, Лахве, Бостыни приказы тов. Сталина приклеены на видных местах.

В Лунинце комсомольцы-подпольщики принимали участие в подрыве водонапорной башни железнодорожного узла".

З дырэктывы Лунінецкага РК КП(6)Б і РК ЛКСМБ камісарам і пам. камісараў па камсамолу партызанскіх атрадаў

Сов.секретно

Фашистские оккупационные власти на территории Белоруссии создали т.н. "Белорусскую Центральную Раду", назначили "президента" Белоруссии, отъявленного белогвардейца, авантюриста, продавшегося немецкому фашизму. "Президент" и БЦР являются послушным орудием в руках фашистских грабителей. "Президент" объявил по всей территории Белоруссии (находящейся под оккупацией немцев) мобилизацию мужского населения в возрасте с 1908 по 1924 г. включительно, в создаваемую "Белорусскую краевую оборону", задачей которой становится в первую очередь борьба с партизанами, борьба против Красной Армии и Советской власти.

Под угрозой расстрела в некоторых местах БЦР удалось провести частичную мобилизацию, в силу чего многие белорусы оказались в руках немецких захватчиков, стали на путь измены своей Родины. В Лунинецком районе фашистские власти с целью мобилизации также проводят перепись населения.

Подпольным организациям комсомола необходимо широко развернуть работу по разоблачению очередной авантюры немецких оккупационных властей на территории Белоруссии, предательства БЦР, по срыву проводимой мобилизации в "Белорусскую краевую оборону", разъясняя населению сущность и цель.[...]

Особое внимание обратить на агитработу в гарнизонах противника — Синкевичи, Лахва, Кожан-Городок, Лунинец и др.[...]

Секретарь Лунинецкого РК КП(б)Б Швед
Секретарь Лунинецкого РК ЛКСМБ Кубасов

НАРБ, ф. 4691, воп. 1, с. 1, л. 39.

Са справаздачы Лунінецкага падпольнага РК ЛКСМБ Пінскаму абласному камітэту ЛКСМБ

Строго секретно

Отчет о работе Лунинецкого подпольного РК ЛКСМБ с 1.09.43 г. по 1.01.44 г.

Основными задачами работы комсомольской организации района за отчетный период являлась еще большая активизация молодежи в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, повышение авангардной роли комсомола в боевых действиях партизан и агитмассовой работе, расширение влияния комсомола на молодежь, активизация деятельности подпольных комсомольских организаций в гарнизонах противника.

На 1.09.43 г. в районе имелось 9 комсомольских организаций с общим числом членов 165 человек, из них в 4 отрядных организациях состояло на учете 134 человека и подпольных организациях — 31 человек.

К 1.01.44 г. в районе имеется 7 комсомольских организаций с общим числом членов 197 человек. За период с 1.09.43 г. в Логишинский РК ЛКСМБ перешла комсомольская организация п/о им. Кагановича в связи с передачей отряда в бригаду им. Куйбышева, комсомольцы-подпольщики Вульки I, Бостыня и Лунинца вышли в п/отряды. За этот же период были созданы подпольные организации в Дятловичах, Дворце, Боровцах. Таким образом на 1.01.44 г. в районе 3 комсомольские организации при п/отрядах — членов 171, подпольные комсомольские организации в Синкевнчах (13 членов), в Дятловичах (3 члена), в Дворце (3 члена) и Боровцах (6 членов).

За этот же период было рекомендовано для вступления в кандидаты ВКП(б) 10 лучших комсомольцев.

Исключено из членов ВЛКСМ — 2, Карасев Митрофан (п/о. им. Калинина) за нетактичное поведение среди населения, невыполнение приказания командиров и попытку к самоубийству, Дылев Семен (п/о "За Родину") за дезертирство из отряда.[...]

В партизанских отрядах при каждой роте имеется первичная комсомольская организация (всего 8) во главе с комсоргом, работу комсомольских организаций в отрядах непосредственно возглавляет пом. комиссара по комсомолу и бюро КСМ.

Боевая деятельность.

Большую активность проявили комсомольцы и молодежь района в боевых действиях против фашистских оккупантов. Наибольшая активизация произошла в дни подготовки празднования 25-летия ВЛКСМ, празднования 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции Только с 1.10.43 г. по 7.11.43 г. молодежно-комсомольскими группами было подорвано и обстреляно 8 воинских эшелонов противника, при крушении которых разбилось 12 паровозов, 67 вагонов, 11 орудий, 11 автомашин, 14 танков, убито и ранено до 460 гитлеровцев, подорвано 636 рельсов.

Всего за отчетный период молодежно-комсомольскими группами

1. подорвано в/эшелонов 33, при крушениях и подрывом магнитными минами разбито:
а) паровозов 38
б) вагонов и платформ 224
в) цистерн с горючим 3
г) танков 18
д) автомашин 39
е) орудий 10
ж) мотоциклов 8
д) убито и ранено гитлеровцев 1735
2. Обстреляно из ПТР и стрелкового оружия в/эшелонов противника... 12, при этом пробито из ПТР паровозов... 12, повреждено вагонов... 25.
3. Взорвано железнодорожных мостов... 6.
4. Сожжено мостов на грунтовых дорогах... 13.
5. Подорвано рельсов... 3622 (на железнодорожном участке Синкевичи — Лунинец — Порохонск, Лунинец — Видибор, Лунинец — Барановичи).
6. Уничтожено т.т. связи — 12600 шт.
7. Минами из засады разбито 8 автомашин.
8. Из засад в боях убито 219, ранено 161, взято в плен 25 гитлеровцев.

Наибольшей активностью отметились комсомольско-молодежные подрывные группы п/о им. Калинина и "За Родину" (командиры комсомолец Целиков и Минценко), которые имеют на своем счету по 15 подорванных эшелонов противника. Как способные командиры проявили себя воспитанники комсомола Глубокий (комроты п/о им. Калинина), Руфеев (комроты п/о им. Сталина), Широких (пом. комиссара по комсомолу п/о "За Родину"), Ганин (политрук роты п/о "За Родину") и ряд других. Комсомолец Мильман (п/о им. Калинина) подорвал свыше 70 рельсов, тов. Тельпук (п/о им. Калинина) подбил из ПТР 5 паровозов, подорвал 37 рельсов, разбил с группой автомашину, уничтожил 13 гитлеровцев.

Молодые комсомольцы также успешно осваивают партизанские методы борьбы и приобретают боевой опыт. Молодой комсомолец Скибенко (п/о им. Калинина) участвовал в подрыве 15 эшелонов противника и 4 автомашин, подорвал 40 рельсов.

В боях комсомольцы завоевали себе авторитет и уважение среди партизан. Выросли кадры командиров-комсомольцев. На командных должностях находятся свыше 35 воспитанников комсомола, среди них начальник штаба бригады, начальник бригадной разведки, командир и комиссар п/о "За Родину", начальники штабов п/о им. Сталина и Калинина, 8 командиров и политруков рот и т.д. Активизировалась боевая деятельность девушек-комсомолок. Комсомолка Вера Калошиц (п/о им. Сталина) является участницей ряда засад и особенно отличилась в засаде на вражескую автоколонну на грунтовой дороге Ситница-Микашевичи. Замечательные плоды работы имеет начальник санслужбы п/о "За Родину" комсомолка Федюшова Нина и ряд других комсомолок.

Во вражеских гарнизонах комсомольцами проведен ряд диверсий. Комсомольцы Целиков, Скибенко, Шмат и Максимчик (п/о им. Калинина) проникли на ж.д. станцию Мальковичи и взорвали семафор. В октябре 1943 г. молодежная резервная группа при п/о им. Сталина подорвала 2 здания военного значения в гарнизоне Лахва и маслозавод в Кожан-Городке. В сентябре были сожжены печи Мальковичского смолокуренного завода. Подпольщики-комсомольцы подорвали лесопильную раму в д. Синкевичи и 6 рельсов.

Большую работу провели комсомольские организации по росту партизанских рядов. Свыше 300 молодых людей из местного населения вступили в партизанские отряды за отчетный период.

Большим вниманием комсомольских организаций пользовался вопрос военной подготовки молодежи. Во всех отрядах регулярно проводились занятия по изучению военного, военно-санитарного дела и другие.

В отчетный период по всем организациям подготовлено 48 запасных пулеметчиков, 19 санитарок, 9 минометчиков, 12 бронебойщиков, свыше 80 подрывников.

НАРБ, ф. 4691, воп. 1, с. 1, л. 56 — 57.

На верх старонкі